محسن علیمددی

هوش مصنوعی
06 خرداد 1402
زمانی که هوش مصنوعی مورد استقبال قرار می‌گیرد، این فناوری مولد، تقویت می شود و همچنین پشتیبانی اجرایی از هوش مصنوعی در بانکداری در حال رسیدن به قله های جدیدی می باشد، نحوه استفاده بانک‌ها از هوش مصنوعی در حال تکامل است و‌ بانک‌هایی که این فناوری را...

تازه ها