تحول

27 فروردين 1402
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، معتقد است: اگر نتوانیم در جهان مجازی که مرزهای جغرافیایی را حذف و تحولی توقف ناپذیر را ایجاد کرده، جایگاه خودمان را تثبیت کنیم، فرصت را از دست خواهیم داد و برای جبران، دیر خواهد شد.

تازه ها