دکتر علی فتوت احمدی
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، معتقد است: اگر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بودجه کافی نداشته باشد تا تجهیزات آزمایشگاهی به روز تهیه کند و با افراد نخبه و شرکت‌های فن آور با پرداخت کافی و درست کار کند، چگونه می توان نیازهای به روز را طراحی کرد؟ زیرا انتظار می‌رود که در تجهیزات اندازه گیری و سیستم‌های مرجع برای توسعه تکنولوژی‌های روز، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مرجع تحقیق و توسعه در کشور باشد.

دکتر علی فتوت احمدی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران و دانشیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در نگاه ماه شماره 98 ماهنامه نسل چهارم، آورده است:

مرﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب، ﻣﺤﻠﯽ اﺻﻮﻟﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری وزرات ﭘﺴﺖ، ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی‌ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ شد.
در سال‌های بعد مخصوصا در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و سال‌های دهه ۹۰ سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه به شدت کاهش یافت و تنها به ترجمه و تائید استانداردها و شاید خریدهای خارجی بسنده شد؛ به طوری که مرکز تحقیقات ضعیف شده و کمتر از گذشته توان جذب افراد نخبه را داشت و با مهاجرت سرمایه‌های انسانی، فرصت‌های دستیابی به تکنولوژی‌های به روز عملا از دست رفت.
با انتصاب جناب دکتر محمد رضوی زاده که سابقه قوی تحقیقاتی و مدیریتی کافی در حوزه دارند، امیدواری در کشور به وجود آمد که پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به روزهای طلائی گذشته بازگردد، ولیکن این مهم تا زمانی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه سرمایه گذاری نکند، ممکن نیست و شرایط به دلیل تورم، روز به روز بدتر هم می‌شود.
اگر پژوهشگاه بودجه کافی نداشته باشد تا تجهیزات آزمایشگاهی به روز تهیه کند و با افراد نخبه و شرکت‌های فن آور با پرداخت کافی و درست کار کند، چگونه می توان نیازهای به روز را طراحی کرد؟ زیرا انتظار می‌رود که در تجهیزات اندازه گیری و سیستم‌های مرجع برای توسعه تکنولوژی‌های روز، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مرجع تحقیق و توسعه در کشور باشد.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بتواند پروژه‌هایی را با شرکت‌های فن آور دانشگاه‌های طراز اول و هیات علمی خود تعریف کند و حمایت مالی درست و کافی داشته باشد. همچنین از نظر تجهیزات باید بهترین باشد و افراد خبره شناسانی شوند و از طرفی جوانان پرتلاش کشور نیز بکار گرفته شوند تا با تکیه بر تحقیق و توسعه در داخل کشور، وضعیت تحریم کنونی شکسته شود.

انتهای پیام

تازه ها