اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران
در ارزیابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیرامون تشکل‌های این مجموعه، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، برای دومین سال متوالی موفق به کسب رتبه A در میان بیش از 220 تشکل‌ زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران شد.

در بخش همراه با اتحادیه شماره 88 ماهنامه نسل چهارم آمده است:

در این ارزیابی که بر مبنای شاخص‌‌‌های مربوط به تشکل‌های کارفرمایی و به منظور سنجش عملکرد آنها در ایفای نقش میانجی‌گری بین دولت و بخش خصوصی، پایداری سازمانی و تداوم عملکرد متوازن صورت گرفته، ماموریت‌‌‌های تشکل‌های عضو اتاق بازرگانی در حوزه‌‌‌های حکمرانی، عضویت، ارائه خدمات، تنظیم‌‌‌گری و تاثیرگذاری بر سیاست‌ها بررسی شده است.
بر اساس بررسی‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران، اتحادیه در مولفه های حکمرانی، تاثیرگذاری بر سیاست‌ها، تعامل با اتاق و تنظیم‌‌‌گری عملکردی با وضعیت بسیار خوب و در مولفه خدمات وضعیت عالی را در کارنامه خود و در ارزیابی های مرتبط داشته است.
ارزیابی تشکل‌های اقتصادی یکی از نخستین الزامات تعیین رویکرد سازمان های بالادستی نظیر اتاق بازرگانی ایران در تعامل با تشکل‌ها به شمار می آید.
طراحی یک مدل استاندارد که امکان ارزشیابی جامع متناسب با ابعاد مختلف مدیریت تشکل ها را فراهم آورد پیش شرط اجرای طرح رتبه بندی تشکل‌های اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران در سال 1396 تاسیس شده است. هیئت مدیره تشکل، متشکل از هفت نفر است که از طریق مجمع عمومی با رای مستقیم اعضا انتخاب می شوند.
بخشی از گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیرامون ارزیابی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکارن صنعت مخابرات ایران به شرح ذیل است:

مولفه های ارزیابی و وزن تخصیص یافته

در مدل ارزیابی، با وزن دهی به هریک از مولفه های ارزیابی، رتبه نهایی تشکل ( به معنای میزان موفقیت در تحقق ماموریت های سازمانی) محاسبه شده است. نتیجه ارزیابی هر تشکل در هر مولفه تحت عنوان شش بازه «عالی، بسیار خوب، مطلوب، نیازمند توسعه، نیازمند بهبود و نیازمند اصلاح» گزارش می‌شود.
 
نحوه سطح بندی

در مدل ارزیابی، تشکل ها بر اساس نتایج نهایی تشکل های عضو اتاق ایران در شش دسته اصلی، سطح بندی می‌شوند.
 
نتایج ارزیابی

در این بخش نتایج نهایی ارزیابی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران ارائه شده است. همانطور که در جدول شماره 1 مشاهده می شود. رتبه ای که تشکل در پنج مولفه ارزیابی حکمرانی، عضویت، خدمات، تاثیرگذاری بر سیاست ها و تنظیم گری و امتیاز تعامل با مدیریت امور تشکل‌های اتاق کسب کرده A است.

وضعیت تشکل در مولفه حکمرانی

در این بخش نتایج ارزیابی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران از منظر مولفه حکمرانی ارائه شده است.
 
وضعیت تشکل در مولفه عضویت

قدرت و نفوذ تشکل های اقتصادی و کارفرمایی در عرصه سیاست گذاری نسبت قابل توجهی با تعداد اعضا و کیفیت آنان دارد. هرچه تعداد اعضا بالاتر باشد و حوزه و دامنه نفوذ تشکل بیشتر می شود، لذا تعداد اعضا مبنای مشروعیت و قدرت یابی تشکل های اقتصادی محسوب می شود.
در این بخش نتایج ارزیابی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران از منظر مولفه «عضویت» ارائه شده است.

وضعیت تشکل در مولفه خدمات

آنچه تشکل ها پیش از ورود به بحث خدمات باید بدان توجه نمایند ارتباط معناداری است که بین خدمات و خروجی اصلی تشکل ها یعنی تاثیرگذاری بر دولت ها و سیاست گذاری ها وجود دارد. رهبران تشکل ها باید بدانند که سرمایه گذاری در خدمات و ایجاد زیرساخت های الزام در آن زمینه ساز ورود سه منبع قدرت اعم از پول، نیروی انسانی ماهر و جذب اعضای بیشتر به تشکل هاست. بنابراین ارائه خدمات به تعبیری اساس و گرانیگاه رشد و توسعه تشکل ها می باشد.
در این بخش نتایج ارزیابی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران از منظر مولفه «خدمات» ارائه شده است.

وضعیت تشکل در مولفه تاثیرگذاری بر سیاست

سرشت اصلی شکل گیری تشکل های اقتصادی و صنفی تاثیرگذاری بر فرآیند سیاستگذاری کشور است. با وجود گذشت بیش از 100 سال از شکل گیری انجمن ها و تشکل های اقتصادی در شکل مدرن، همچنان تشکل های اقتصادی بخش خصوصی تاثیرگذاری ممتازی بر فرآیند سیاست گذاری کلان و ملی ندارند. کسب جایگاه موثر در طراحی و تصویب و اجرای سیاست ها ممکن نیست مگر با طرح مشکلات، ضرورت ها، موانع و وضعیت بنگاه ها در شاخه های مختلف کسب و کار در عرصه عمومی. مادامی که نیازها و خواسته های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... شاخه های مختلف کسب و کار در گستره عمومی و در منظر سیاست گذاران قرار نگیرد و اهمیت آنها مورد پذیرش اکثریت قرار نگیرد در دستور کار سیاست گذاران نیز نخواهد بود و یا به سختی و با هزینه های بسیار بالا قرار می گیرد.
در این بخش نتایج ارزیابی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران از منظر مولفه «تاثیرگذاری بر سیاست» ارائه شده است.

وضعیت تشکل در مولفه تنظیم گری

ایفای نقش تنظیم گری و جهت دهی به مطالبات بخش خصوصی در راستای پیاده سازی سیاست های کلان دولت، یکی از ماموریت های اصلی تشکل هاست. انجام وطایف مرتبط با این حوزه نقشی تعیین کننده در ارتباط و تعامل با دولت ها خواهد داشت.در این بخش نتایج ارزیابی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران از منظر مولفه «تنظیم گری» ارائه شده است.

انتهای پیام