راهبرد تهران هوشمند؛ یادداشت ماه به قلم شهردار تهران
توسعه یکپارچه برنامه شهر هوشمند در ابعاد ملی، فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی را برای توسعه فناوری، اقتصادی و اجتماعی نمایان خواهد کرد که بدون توسعه یکپارچه خدمات نمی‌توان بدان دست یافت. بنابراین با توجه به تجربه‌ای که شهرداری تهران طی سال‌های اخیر در راستای ایجاد نهاد سیاست‌گذار کلان به منظور پشتیبانی از برنامه تهران هوشمند در قالب شورای راهبردی تهران هوشمند به دست آورده است، پیشنهاد تعمیم مدل تشکیل شورای راهبردی با حضور ذینفعان تأثیرگذار در حکمروایی شهری را در ابعاد ملی مطرح می‌کنم و امیدوارم که بتوان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود مانند مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران و شورای عالی استان‌ها به این مهم جامه عمل پوشاند.
دکتر پیروز حناچی، شهردار تهران، در یادداشت ماه شماره‌ی 52 ماهنامه نسل چهارم، نوشت:
برنامه تهران هوشمند، مشخص کننده مسیر مدیریت جدید شهری در راستای عملی کردن شعار «تهران، شهری برای همه» و تحقق شهر هوشمند در تهران است و پیشبرد این برنامه به تحول دیجیتال شهرداری و بهره گیری از جریان نوآوری در توسعه خدمات، ساختارها و زیرساخت‌های شهری تهران منجر خواهد شد.
در مسیر حرکت به سمت شهر هوشمند و اجرای برنامه های تهران هوشمند، ایجاد ساختارهای درست جهت سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرای برنامه های کلان اهمیت به سزایی دارد.
با این نگاه شورای راهبردی تهران هوشمند متشکل از نمایندگان شهرداری، شورای شهر و خبرگان بخش خصوصی در دوره جدید مدیریت شهری تهران تشکیل شد.
در این مسیر و همزمان با طی شدن مراحل مختلف برنامه ریزی و با تشکیل این شورا، امیدواریم روند تحول در سازوکار خدمت‌رسانی به همشهریان تهرانی در قالب تهران هوشمند، شتاب یابد.
در حوزه سیاست گذاری و اجرای پروژه ها، اهم وظایف شورای راهبردی تهران هوشمند شامل تصویب و ابلاغ طرح ها و کلان پروژه های تهران هوشمند ، تصویب برنامه تهران هوشمند در افق ده ساله، تدوین مدل های مشارکت و بسته‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ها می باشد.
همچنین در بعد قانون گذاری برای این شورا وظایفی تبیین شده است که تدوین سیاست ها و تنظیم مقررات در حوزه شهر هوشمند، ایجاد زیرساخت قانونی جهت آزادسازی و اشتراک‌گذاری داده‌ها و ارائه خدمات داده‌محور و نیز قانون گذاری در خصوص مدل های مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهر هوشمند را شامل می شود. 
جلب مشارکت حداکثری همه ذینفعان زیست‌بوم شهر هوشمند اعم از شهروندان، کسب و کارها، گروه‌های نوآور و همچنین، نهادهای سیاستگذار و قانون‌گذار و مجموعه های سرمایه‌گذار از اصول کلیدی لوازم اصلی موفقیت شهرها در تحقق مفهوم شهر هوشمند هستند. این در حالی است که علاوه بر موارد فوق و با توجه به ساختار حکمروایی شهری در کشور ما، همکاری بین بخشی و هم‌افزایی تمامی نهادهای ذینفع در حکمروایی شهری شامل نهادهای مختلف مدیریت شهری، دولتی و حاکمیتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و تأثیری کلیدی بر میزان موفقیت در پیشبرد اهداف برنامه تهران هوشمند خواهند داشت.
تشکیل شورای راهبردی تهران هوشمند در عالی‌ترین سطح مدیران شهری و با بهره‌گیری حداکثری از نهادهای برون شهرداری تهران از بخش خصوصی و علمی از سویی نشان‌دهنده دیدگاه فرابخشی شهرداری و توجه به همگرایی در مدیریت شهری بوده و از سوی دیگر نمایانگر توجه ویژه شهرداری به این موضوع و ایجاد ضمانت های لازم برای تحقق اهداف حوزه شهر هوشمند در تهران است.
از اهداف دیگر تشکیل این شورا می‌توان به ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در کلیه فعالیت‌های شهرداری در حوزه شهر هوشمند و جلوگیری از موازی‌کاری در بخش های مختلف اشاره کرد. علاوه بر این، مولفه‌های اقتصادی نقشی غیرقابل انکار در موفقیت برنامه هوشمندسازی خواهند داشت و در این راه، ناگزیر از به‌کارگیری روش‌های مشارکتی نوین و کاهش اتکاء به بودجه سالیانه برای جذب سرمایه و تأمین مالی پروژه‌های شهر هوشمند خواهیم بود. در این راستا، یکی از خروجی‌های مورد انتظار از شورای راهبردی تهران هوشمند تولید ثروت از طریق ارتقاء توانمندیهای فناوری و نوآوری، ایجاد زمینه‌های مشارکت شهروندان و کسب وکارها و گروههای نوپای نوآور در ارائه خدمات هوشمند شهری است، همچنین فراهم‌سازی بسترهای جذب سرمایه و تحقق درآمدهای پایدار شهری و حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان، نوآوری و پژوهشهای مسأله محور در حوزه های مدیریت شهری در دستور کار این شورا قرار دارد.
در انتها خاطرنشان می شود که موفقیت نهایی در تحقق برنامه شهر هوشمند در گرو توسعه مقیاس پذیر کاربردهای هوشمند و ایجاد بازار رقابتی خدمات شهر هوشمند خواهد بود و این امر، مستلزم توجه راهبردی به دو مولفه است: مولفه اول، فراهم‌سازی ظرفیت‌ها و ضمانت‌های قانونی، مقرراتی و اجرایی مورد نیاز برای رسیدن به نتایج هوشمندسازی مورد انتظار در حوزه مدیریت شهری بوده و مولفه دوم، توسعه مقیاس‌پذیر خدمات و فناوری‌های هوشمند شهری است.
در راهبردی که برای حرکت به سمت شهر هوشمند در نظر گرفته شده است سعی کردیم هردوی این مولفه ها را در نظر بگیریم.
از یک سو ضمانت‌های لازم برای رسیدن به نتایج هوشمندسازی با تشکیل شورای راهبردی تهران هوشمند و نیز اولویت دادن به شهر هوشمند در اهداف و برنامه‌های برنامه سوم پنج ساله شهرداری تهران تامین می گردد و از سوی دیگر ابعاد کلانشهر تهران از لحاظ جمعیت و مقیاس شهری و نیز در برداشتن حدود نیمی از منابع مختلف صنعتی، علمی و مالی کشور، این شهر را به گزینه‌ای ایده‌آل برای توسعه پروژه‌های شهر هوشمند تبدیل کرده است.
اما توسعه یکپارچه برنامه شهر هوشمند در ابعاد ملی، فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی را برای توسعه فناوری، اقتصادی و اجتماعی نمایان خواهد کرد که بدون توسعه یکپارچه خدمات نمی‌توان بدان دست یافت. بنابراین در این‌جا، با توجه به تجربه‌ای که شهرداری تهران طی سال‌های اخیر در راستای ایجاد نهاد سیاست‌گذار کلان به منظور پشتیبانی از برنامه تهران هوشمند در قالب شورای راهبردی تهران هوشمند به دست آورده است، پیشنهاد تعمیم مدل تشکیل شورای راهبردی با حضور ذینفعان تأثیرگذار در حکمروایی شهری را در ابعاد ملی مطرح می‌کنم و امیدوارم که بتوان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود مانند مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران و شورای عالی استان‌ها به این مهم جامه عمل پوشاند.
انتهای پیام