مطالب این شماره

شماره‌ 37 ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ مهرماه 1397 منتشر شد.

ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ مهرماه 97، به صورت ویژه به موضوع "نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی؛ با رویکرد دستاوردهای تازه و فرصت های پیش رو" پرداخته است.

فایل پیوست: