شرکت داده ورزی سداد

21 اسفند 1400
مدیر سرویس ها و سامانه های شرکت داده ورزی سداد، می‌گوید: توسعه و نگهداری سرویس‌های بانک ملی ایران بر عهده‌ شرکت داده‌ورزی سداد است. تیم ما در این شرکت موضوعات نگهداری، نظارت و بهبود سرویس‌ها را در دستور کار خود قرار داده است و بر تمامی سرویس‌ها به...

تازه ها