شماره‌ 71 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مردادماه ۱۴۰۰ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

هفتاد و یکمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مردادماه ۱۴۰۰ با محوریت «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: