پنجمین شماره‌ی ماهنامه‌ی "نسل چهارم" ویژه‌ی بهمن ماه 1394، منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

پنجمین شماره‌ی ماهنامه‌ی اختصاصی "نسل چهارم" با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ی بهمن ماه خود، به صورت ویژه موضوع "عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت و حوزه پهنای باند" را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

فایل پیوست: