شماره‌ 73 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مهرماه ۱۴۰۰ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

هفتاد و سومین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مهرماه ۱۴۰۰ با محوریت «لزوم آماده سازی زیرساخت‌های ورود به انقلاب صنعتی چهارم و پنجم از هم اکنون» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: