شماره‌ 69 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ خردادماه ۱۴۰۰ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

شصت و نهمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ خردادماه ۱۴۰۰ با محوریت «انتظارات از وزیر ارتباطات دولت بعدی برای اصلاح، بهبود و اقدام در بخش‌های مختلف حوزه‌ی ICT» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: