شماره‌ 61 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مهرماه 1399 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

شصت و یکمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مهرماه 1399 با تمرکز ویژه بر سرفصل «چالش‌ها و فرصت‌های عصر کرونا» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: