شماره‌ 34 ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ تیرماه 1397 منتشر شد.

سی و چهارمین شماره‌ ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ تیرماه 97، به صورت ویژه به موضوع "نقش بنگاه های کوچک و متوسط داخلی در شرایط خروج آمریکا از توافق هسته ای از یک سو و ایجاد پل ارتباطی با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی جهت حضور در ایران در شرایط فعلی از سوی دیگر" پرداخته است.

 

فایل پیوست: