شماره‌ 38 ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ آبان ماه 1397 منتشر شد.

ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" ( فارسی - انگلیسی) با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ آبان ماه 97، به صورت ویژه به موضوع "عضویت ایران در شورای حکام  ITU" پرداخته است.

فایل پیوست: