شماره‌ 30 ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ اسفندماه 1396، منتشر شد.

شماره‌ 30 ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ اسفندماه 96، به صورت ویژه به موضوع عملکرد و برنامه های آتی مدیریت جدید شرکت مخابرات ایران پرداخته است.

فایل پیوست: