بیست و نهمین شماره‌ ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ بهمن ماه 1396، منتشر شد.

بیست و نهمین شماره‌ ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ بهمن ماه 96، به صورت ویژه به موضوع اقتصاد دیجیتال و لزوم ایجاد زیرساخت های آموزش های مهارتی حوزه ICT پرداخته است.

 

فایل پیوست: