بیست و هفتمین شماره‌ ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ آذرماه 1396، منتشر شد.

بیست و هفتمین شماره‌ ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ آذرماه 96، به صورت ویژه به موضوع فرصت های اقتصاد دیجیتال و رویکرد صاحبان صنایع به اینترنت اشیاء پرداخته است.

فایل پیوست: