شماره‌ 41 ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ بهمن ماه 1397 منتشر شد.

ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" (فارسی - انگلیسی) با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ بهمن ماه 97، به صورت ویژه به موضوعات مطروحه در نشست مجمع جهانی اقتصاد پیرامون انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال پرداخته است.

فایل پیوست: