شماره‌ 39 ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ آذرماه 1397 منتشر شد.

ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" (فارسی - انگلیسی) با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ آذرماه 97، به صورت ویژه به مباحث مطروحه در "دومین همایش و نمایشگاه بین المللی تهران هوشمند" پرداخته است.

فایل پیوست: