شماره‌ 36 ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ شهریور ماه 1397 منتشر شد.

ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ شهریور ماه 97، به صورت ویژه به بررسی موضوع "نقش دولت الکترونیک در اصلاح رویه‌های فسادزا " پرداخته است.

فایل پیوست: