شماره‌ 35 ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ مردادماه 1397 منتشر شد.

ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ مردادماه 97، به صورت ویژه به موضوع "لزوم سیاست گذاری های مناسب دولت برای توسعه فعالیت بخش خصوصی در حوزه ICT" پرداخته است.

فایل پیوست: